Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Przedsiębiorstwa i gminy w służbie mieszkańcom

„Przedsiębiorstwa i gminy w służbie mieszkańcom” to ekspercki cykl tematyczny, który Stadler Media prowadzi na portalach grupy Onet.

Ma on na celu pokazywać wszystkie dobre praktyki przedsiębiorstw komunalnych, oraz decydentów samorządowych, które wpływają na zwiększenie jakości życia mieszkańców polskich miast i miasteczek.

W cyklu mogą wypowiedzieć się jedynie te osoby, którym NAPRAWDĘ bliska jest idea działania w służbie mieszkańcom.
Nie dalej jak wczoraj, do tego grona weszła Pani Grażyna Chwastek, która w podwrocławskiej gminie Wisznia Mała, pełni pełni funkcję prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Jej wypowiedź zamieściliśmy na portalu regionalnym Onet/Wrocław.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozmowy, jaką przeprowadziliśmy z Panią Prezes.

Chcemy odciążyć naturę od zanieczyszczeń

O tym, że warto pomagać środowisku naturalnemu poprzez konsekwentne szukanie szans rozwoju i korzystanie z dotacji UE rozmawiamy w ramach cyklu „Przedsiębiorstwa i gminy w służbie mieszkańcom” z Grażyną Chwastek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

– W jaki sposób realizują Państwo misję służby mieszkańcom w Wiszni Małej i okolicach?

– Nasze przedsiębiorstwo zostało powołane do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok przybywa nowych obiektów zarówno mieszkaniowych jak i przedsiębiorstw chcących korzystać z naszych usług, nie narzekamy na brak zajęć. W chwili obecnej blisko 100% mieszkańców naszej gminy ma dostęp do sieci wodociągowej. Ze względu na poprawę warunków komunikacyjnych (uruchomienie AOW oraz drogi S5) gmina Wisznia Mała przeżywa obecnie boom inwestycyjny, co wiąże się z dynamicznym rozwojem sieci wodociągowej i koniecznością odbioru i oczyszczania znacznie większej ilości ścieków komunalnych.

– W ostatnich latach widać bardzo dynamiczny rozwój Państwa infrastruktury. Z czego to wynika?

– Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W wyniku tego utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), stanowiący wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie.

Sytuacja gminy Wisznia Mała jest dość specyficzna pod tym względem, gdyż na jej terenie znajdują się dwie aglomeracje, jedna to część aglomeracji wrocławskiej, do której należą trzy miejscowości z terenu naszej gminy: Psary, Szymanów i Krzyżanowice i druga aglomeracja Wisznia Mała z oczyszczalnią ścieków w Strzeszowie, do której należą miejscowości Wisznia Mała, Strzeszów, Ligota Piękna i Wysoki Kościół. Pozostałe miejscowości naszej gminy, ze względu na zbyt małą gęstość zaludnienia znajdują się poza aglomeracjami. Taki podział wymusza na Spółce konieczność poszukiwania finansowania inwestycji infrastrukturalnych w różnych instytucjach i z różnych programów operacyjnych, co uzależnione jest od wielkości aglomeracji na terenie której prowadzona jest inwestycja.

W rezultacie Spółka otrzymała dofinansowanie z UE z trzech różnych programów operacyjnych. Największy Projekt „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” dofinansowany jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Instytucją zarządzającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Całkowita wartość projektu: 90 836 631,64 zł wartość dofinansowania UE: 47 233 357,49 zł , wkład własny: 26 858 183,68 zł, w tym: Gmina Wisznia Mała: 11 380 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej: 1 278 183,68 zł, Pożyczka NFOŚiGW: 14 200 000,00 zł.

W aglomeracji Wisznia Mała został zrealizowany projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu: 3 949 445,95 zł, wartość dofinansowania UE: 1 999 704,22 zł.

Na terenie gminy, poza aglomeracjami zrealizowany został projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”. Projekt dofinansowany z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 3 587 418,00 zł, wartość dofinansowania UE: 1 651 389,30 zł.

W przypadku dwóch ostatnich projektów instytucją wdrażającą jest Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego.

– Co pomaga Pani zdaniem w realizacji często skomplikowanych i wieloetapowych projektów z którymi się mierzycie?

– Dla naszej Spółki bardzo ważną rolę pełni Gmina Wisznia Mała. Gmina jest jedynym udziałowcem PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej. Przy realizacji wszystkich projektów zapewnia dużą część wkładu własnego. Nie bez znaczenia jest także to, że zarówno Pan Wójt jak i pracownicy Urzędu Gminy starają się w jak największym stopniu ułatwić realizację projektów.

Nie do przecenienia jest także jakość współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że pracownicy NFOŚiGW, to prawdziwi fachowcy, bardzo merytoryczni, znający zarówno wymiar prawny jak i techniczny inwestycji, bardzo życzliwi i wspierający beneficjentów w całym procesie inwestycyjnym.

Drugim ważnym elementem ułatwiającym nam pracę jest edukacja społeczeństwa, na którą od lat stawiamy i już widzimy tego owoce. Lokalni mieszkańcy są znacznie bardziej wyrozumiali niż kiedyś, bo doskonale wiedzą, że robimy wszystko co w naszej mocy by dostarczać im doskonałej jakości wodę bez awarii i przerw. Osobiście uważam też, że budowanie strategii PR-owej pomaga w długiej perspektywie w nawiązaniu dobrych relacji z mieszkańcami gminy.

– Co planują Państwo w najbliższej przyszłości?

– Czeka nas szereg ważnych etapów w rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego gminy. Chodzi mianowicie o rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Psarach. Wymienione zadania chcemy zakończyć do 2021 roku. Jednocześnie Spółka przygotowuje plany rozwoju systemu kanalizacyjnego w miejscowościach znajdujących się poza aglomeracjami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zapewnienie zbiorowego odbioru ścieków tylko na terenach objętych KPOŚK jest połowicznym rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia środowiska, tj. gleby, rzek i Bałtyku. Jednym słowem czeka nas sporo pracy.

– Co sprawia Pani największą satysfakcję?

– Chcę, by kolejne pokolenia zastały nasza planetę w znacznie lepszej kondycji niż obecna i każde działanie przybliżające nas do tego sprawia mi wielką satysfakcję. Myślę, że dzięki pracy mojej, wszystkich moich współpracowników oraz ludziom wykonującym podobne działania ten cel staje się coraz bardziej realny.

– Dziękuję za rozmowę.

Łukasz Bąk 

Materiał dostępny jest pod linkiem:

https://wroclaw.onet.pl/chcemy-odciazyc-nature-od-zanieczyszczen/c86rm6y

Wywiad jest aktywnie promowany w serwisie przez 7 dni.
Jest widoczny jw sekcji bocznej oraz pod artykułami.
Szczegóły na poniższych wizualizacjach.

chcesz dostawać powiadomienia o nowych wpisach?

Zapisz się do naszego newslettera!

Close Menu